AIG'15

Vabljena predavanja

Industrijski forum

Vodenje procesov

Pogoni, naprave in robotizacija

Študentska sekcija  

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
62-5(082)

KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (9 ; 2015 ; Maribor) 
        Zbornik devete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 9. in 10. april 2015, Maribor, Slovenija [Elektronski vir] / organizatorji Društvo avtomatikov Slovenije ... [et al.] ; uredila Nenad Muškinja, Milan Rotovnik. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2015

ISBN 978-961-93818-1-6 
1. Muškinja, Nenad 2. Društvo avtomatikov Slovenije (Maribor) 
COBISS.SI-ID 81921537